ANBI status

Publicatieplicht ANBI (English)

Naam`Stichting ‘Orthodox Peace Fellowship’ handelend onder de naam ‘OPF’ en ‘incommunion.org’

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

816036536

Contactgegevens

Kanisstraat 5, 1811 GJ Alkmaar

Doelomschrijving

Het verenigen van de activiteiten van de leden van de verschillende orthodox-christelijke kerken die:

 • Geweldloze oplossing van conflicten voorstaan;
 • Weigeren persoonlijk deel te nemen aan oorlog of goedkeuring te hechten aan oorlogsvoorbereidingen;
 • Streven naar de opbouw van een maatschappelijke orde waarin niemand wordt uitgebuit of onderdrukt;
 • Een menselijke behandeling van gevangenen voorstaan;
 • Trachten bitterheid en strijd te voorkomen door een einde te maken aan geschillen.

Hoofdlijnen beleidsplan

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

 • De doelstelling zoveel mogelijk uit te dragen en door zoveel mogelijk orthodox-christenen zich te laten aansluiten bij de stichting;
 • Het contact tussen de aangesloten orthodox-christenen te vergroten door publicaties;
 • Het organiseren van bijeenkomsten en conferenties en het ontplooien van andere binnen de doelstelling passende activiteiten.

Bestuurders

 • Voorzitter: Fr. Michael Bakker
 • Secretaris: Thirza Buijkx
 • Penningmeester: Matthew House

Beloningsbeleid 

Bestuurders werken onbezoldigd en ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De Stichting verzorgde in 2021 diverse publicaties in print (Incommunion) en online via de verbonden website incommunion.org.

Financiële verantwoording

Zie PDF via link

English


Publication requirement ANBI

Name 'Orthodox Peace Fellowship' acting under the name of 'OPF' and 'incommunion.org'

RSIN

816036536

Contact details

Kanisstraat 5, 1811 GJ Alkmaar, the Netherlands

Objective

Uniting the activities of the members of the various Orthodox Christian Churches who:

 • Promote non-violent conflict resolution;
 • Refuse to personally participate in war or to approve war preparations;
 • Strive to build a social order in which no one is exploited or oppressed;
 • Promote humane treatment of prisoners;
 • Try to avoid bitterness and strife by ending disputes.

Policy plan

The foundation tries to achieve its goals by:

 • Spreading its objective as much as possible and to have as many Orthodox Christians as possible join the foundation;
 • Increasing contact between the affiliated Orthodox Christians through publications;
 • Organizing meetings and conferences and developing other activities appropriate to the objective.

Board members

 • Chairman: Fr. Michael Bakker
 • Secretary: Thirza Buijkx
 • Treasurer: Matthew House

Renumeration

Directors work unpaid and only receive compensation for expenses incurred.

Activity report

In 2021, the Foundation provided various publications in print (Incommunion) and online via the connected website incommunion.org.

Financial responsibility

See PDF via link


ANBI 2019 - 2022